H. Pièrre-Julien Eymard: De H. Communie – geneesmiddel tegen onze droefheid

Een overweging van de Heilige Pièrre-Julien Eymard over de H. Communie.

Ik, zo gelukkig in mijn koninkrijk, verga van droefheid in een vreemd land. – 1 Mach. 11

I. De aarde is een tranendal

Wij worden door een grote droefheid gekweld, die in het diepste van onze harten blijft zetelen, zonder dat wij er ons van kunnen ontdoen. Er is geen vreugde voor ons op aarde, vreugde die blijvend is en niet eindigt in tranen: zij bestaat hier niet en kan hier niet bestaan. Wij zijn uit ons land en uit het huis van onze vaderen verbannen. Deze droefheid is ons aller noodlottig erfdeel van onze gevallen vader Adam. Wij voelen vooral deze droefheid in onze eenzaamheid. Zij is soms verschrikkelijk! Zij is in ons en men weet niet vanwaar zij komt. De mensen zonder geloof verliezen de moed, wanhopen en verkiezen de dood boven zo’n leven. Afschuwelijke misdaad en onderpand van hun verwerping. Lees verder

De H. Pater Pio vertelt over de H. Mis

In 1972 gaf een van de geestelijke zonen van pater Pio (1887-1968), de Capucijn pater Tarcisio, in Udine (Italië) een lezing over het thema: De H. Mis van pater Pio. Zijn uiteenzettingen berustten op gesprekken met de heilige pater waarin hij zijn vertrouweling stukje bij beetje het geheim prijsgaf van hoe hij de plechtigheid van de H. Mis beleefde. De conferentie van pater Tarcisio werd onder de titel De H. Mis van pater Pio uitgegeven door La Casa Sollievo della Sofferenza te San Giovanni Rotondo, waar men het boekje in het Italiaans kan verkrijgen.

De volgende uiteenzetting geeft delen van het geschrift weer die op het celebreren van de H. Mis zelf betrekking hebben. Zij berusten op een Franse vertaling die abbé M. Blanchard voor het tijdschrift Fidélité Catholique maakte (nr. 227 en 228 van februari en maart 1999).

Het is wel haast overbodig te zeggen dat pater Pio zijn H. Mis celebreerde volgens het “oude”, traditionele Missale Romanum (van voor 1962). Pater Pio heeft de nieuwe ‘Ordo’ (Mis in de volkstaal) nooit gepraktiseerd. Hij vroeg uitdrukkelijk aan de Paus toestemming de Misritus van zijn wijding te mogen blijven celebreren. Paulus VI stond hem dit in 1965 voor de rest van zijn leven toe.

Lees verder

Wij zijn als een monstrans

Welke monstrans willen wij zijn? De linkse of de rechtse?

Weinigen staan erbij stil, maar een monstrans is zoals een ziel: zonder Jezus dient ze tot niets, is ze niets. Zonder Jezus is ze leeg, en wordt ze weggestopt in een kast, of op de zolder. De monstrans wordt vergeten, begint te roesten, het bladgoud valt eraf en ze verdwijnt uiteindelijk op de schroothoop om te worden vernietigd.

Lees verder

Communiegebed van de Heilige Pater Pio

Gebed om te bidden na de H. Communie, samengesteld door de H. Pater Pio:

Blijf bij mij, Heer, want het is nodig dat Gij aanwezig blijft, zodat ik U niet vergeet. Gij weet hoe makkelijk ik U verlaat.

Blijf bij mij, Heer, omdat ik zwak ben en ik Uw kracht nodig heb, zodat ik niet zo vaak zou vallen.

Blijf bij mij, Heer, want Gij zijt mijn leven, en zonder U ben ik zonder ijver.

Lees verder

H. Pièrre-Julien Eymard: Het verlangen naar de H. Communie

Door de Heilige Priester Pièrre-Julien Eymard, stichter van de Congregatie van het Allerheiligste Sacrament.

De staat van genade is de noodzakelijke en volstrekte voorwaarde der H. Communie: de deugd en heiligheid passen er zeer goed, maar zijn niet noodzakelijk. De goede wil en het vurig verlangen vervangen deze. Ongelukkiger wijze communiceert men al te dikwijls met niet genoeg aandacht en met te weinig begrip van wat men ontvangt.

Lees verder

Over de H. Communie: wijze van voorbereiding (door de H. Pierre-Julien Eymard)

Uit de sermoenen van de Heilige Pierre-Julien Eymard, stichter van de Congregatie van het Allerheiligste Sacrament.

In de H. Communie ontvangen wij Jezus zelfstandig in ons als een voedsel, opdat wij in Hem veranderd worden, door ons eerst zijn heiligheid mee te delen, en daarna zijn geluk en zijn glorie. Door de H. Communie wordt Jezus in ons als herboren, Hij groeit en vervolmaakt zich in ons. Hij verlangt uit geheel zijn hart dat wij Hem ontvangen en dikwijls ontvangen; ook de H. Kerk raadt ons dit aan, die al haar middelen ter zaligheid tot onze beschikking stelt om Hem waardig te ontvangen, daar heel haar eredienst bestaat om er ons toe voor te bereiden en om ze (de middelen) ons toe te dienen.

Indien wij goed de genaden kenden, welke de H. Communie ons geeft, zouden wij er voortdurend naar zuchten. Eén heilige Communie kan ons op slag een heilige maken, daar Jezus zelf, de oorsprong van alle heiligheid, in ons komt. Maar men moet waardig communiceren. Nu, voor een goede Communie is een voorbereiding en een dankgebed nodig.

Lees verder

Litanie van het Heilig Sacrament

Een prachtige Litanie, om vandaag te bidden, speciaal ter gelegenheid van Sacramentsdag (maar mag ook meer gebeden worden natuurlijk).

(NB: dit is niet de Litanie van het Eerherstel aan het H. Sacrament).

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
God, Hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, Heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Levend Brood, dat uit de hemel is neergedaald, ontferm U over ons (*)
Vleesgeworden Woord, dat onder ons woont, *
Verborgen God en Heiland, *
Lam, zonder smet, *

Lees verder