Wij zijn als een monstrans

Welke monstrans willen wij zijn? De linkse of de rechtse?

Weinigen staan erbij stil, maar een monstrans is zoals een ziel: zonder Jezus dient ze tot niets, is ze niets. Zonder Jezus is ze leeg, en wordt ze weggestopt in een kast, of op de zolder. De monstrans wordt vergeten, begint te roesten, het bladgoud valt eraf en ze verdwijnt uiteindelijk op de schroothoop om te worden vernietigd.

Lees verder

Communiegebed van de Heilige Pater Pio

Gebed om te bidden na de H. Communie, samengesteld door de H. Pater Pio:

Blijf bij mij, Heer, want het is nodig dat Gij aanwezig blijft, zodat ik U niet vergeet. Gij weet hoe makkelijk ik U verlaat.

Blijf bij mij, Heer, omdat ik zwak ben en ik Uw kracht nodig heb, zodat ik niet zo vaak zou vallen.

Blijf bij mij, Heer, want Gij zijt mijn leven, en zonder U ben ik zonder ijver.

Lees verder

H. Pièrre-Julien Eymard: Het verlangen naar de H. Communie

Door de Heilige Priester Pièrre-Julien Eymard, stichter van de Congregatie van het Allerheiligste Sacrament.

De staat van genade is de noodzakelijke en volstrekte voorwaarde der H. Communie: de deugd en heiligheid passen er zeer goed, maar zijn niet noodzakelijk. De goede wil en het vurig verlangen vervangen deze. Ongelukkiger wijze communiceert men al te dikwijls met niet genoeg aandacht en met te weinig begrip van wat men ontvangt.

Lees verder

Over de H. Communie: wijze van voorbereiding (door de H. Pierre-Julien Eymard)

Uit de sermoenen van de Heilige Pierre-Julien Eymard, stichter van de Congregatie van het Allerheiligste Sacrament.

In de H. Communie ontvangen wij Jezus zelfstandig in ons als een voedsel, opdat wij in Hem veranderd worden, door ons eerst zijn heiligheid mee te delen, en daarna zijn geluk en zijn glorie. Door de H. Communie wordt Jezus in ons als herboren, Hij groeit en vervolmaakt zich in ons. Hij verlangt uit geheel zijn hart dat wij Hem ontvangen en dikwijls ontvangen; ook de H. Kerk raadt ons dit aan, die al haar middelen ter zaligheid tot onze beschikking stelt om Hem waardig te ontvangen, daar heel haar eredienst bestaat om er ons toe voor te bereiden en om ze (de middelen) ons toe te dienen.

Indien wij goed de genaden kenden, welke de H. Communie ons geeft, zouden wij er voortdurend naar zuchten. Eén heilige Communie kan ons op slag een heilige maken, daar Jezus zelf, de oorsprong van alle heiligheid, in ons komt. Maar men moet waardig communiceren. Nu, voor een goede Communie is een voorbereiding en een dankgebed nodig.

Lees verder

Litanie van het Heilig Sacrament

Een prachtige Litanie, om vandaag te bidden, speciaal ter gelegenheid van Sacramentsdag (maar mag ook meer gebeden worden natuurlijk).

(NB: dit is niet de Litanie van het Eerherstel aan het H. Sacrament).

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
God, Hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, Heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Levend Brood, dat uit de hemel is neergedaald, ontferm U over ons (*)
Vleesgeworden Woord, dat onder ons woont, *
Verborgen God en Heiland, *
Lam, zonder smet, *

Lees verder

Nieuw boek over het Heilig Sacrament

Bij de Uitgeverij JEANNE D’ARC is een nieuw boekje verschenen over de H. Eucharistie: “Zie het Lam Gods”.

Omschrijving:

In dit boekje willen we dieper ingaan op het Heilig Sacrament van de Eucharistie, ook wel het H. Sacrament van het Altaar genoemd. Wat is het precies, welke voorafbeeldingen zijn er in het Oud Testament? Welke houding dienen we aan te nemen, en hoe gingen de eerste Christenen om met het Heilig Sacrament? We behandelen tevens de wonderbare werking van het H. Sacrament in het leven van de heiligen en we belichten ook het fenomeen van Eucharistische wonderen. We sluiten af met een hoofdstukje over eerherstel. Moge dit boekje ertoe bijdragen de devotie tot het Heilig Sacrament terug te doen heropleven.

Geloofd en gebenedijd zij ten allen tijde het Allerheiligste en Goddelijke Sacrament!

Formaat: 15×23 cm – 122 blz. Prijs: €10.

LINK.

In de Hostie is Jezus kwetsbaarder dan ooit

Op Hemelvaart herdenken we dat Jezus met zijn lichaam in de hemel opgenomen werd. Maar welke boodschap gaf hij ons toen? “Wees niet bang, maar houd moed; ik zal bij jullie blijven tot het einde der tijden”. Natuurlijk blijft Jezus bij ons op een geestelijke manier, en dit door ons zijn aanwezigheid in onze ziel te laten voelen. Maar Hij is en blijft voor eeuwig bij ons in de Eucharistie. Het lichaam van God’s Zoon is altijd aanwezig in het tabernakel. Elke dag wordt een gewoon stuk brood het lichaam van Christus.

Het is belangrijk te beseffen dat God de dingen vooral op een nederige wijze verwezenlijkt. Het is in de kleinheid, de nederigheid, de kwetsbaarheid dat hij ons zijn glorie en macht toont. Hij toont ons dat hij de meester is, hij beslist als hij de nederigheid zal verheerlijken en de tronen van de machtigen zal omstoten..

Het lichaam van Jezus in de Eucharistie is kwetsbaar. Als we hem vergeten, niet voor hem zorgen, dan kan hij pijn lijden of zelfs breken. Hij kan overgeleverd worden aan de ‘genade’ van de boosaardigen. Het lichaam van Christus komt namelijk in al zijn breekbaarheid in de Eucharistie.

Lees verder