Pater Paul van Mol over de H. Eucharistie

De Belgische pater Paul, ook wel de ‘grote wonderdoener van de 19de eeuw genoemd’, zei ooit eens:

Hoe kunt u de liefde van God zoeken en vinden? U zult dat in het Allerheiligste Sa­crament vinden: zijn Liefde wordt daar tot aanbidding uitgestald. Daar wenst Hij zich te geven. Het is daar dat de engelen met verbijstering het schouwspel gade­slaan van de overmaat van Jezus’ liefde. Als het nog zo was dat Jezus in een mensen­hart kwam dat even mooi en puur was als dat van een engel; maar Jezus komt in een onvolmaakt hart, en vergenoegt zich daarin, dat beladen is met da­ge­lijkse zonden en gebreken. Bij de aanblik daar­van kunnen zelfs de schoon­ste engelen onvoldoende bewondering op­brengen voor hetgeen Jezus in zijn onein­dige liefde doet. ~Pater Paul Van Mol

Ontleend aan “Père Paul de Moll (bénédictin belge) – un thaumaturge au XIXe siècle” van Édouard van Speybrouck (2007, Transiit Benefaciendo, p. 126).

Video over de essentie van de Mis: de consecratie

Museum over de Eucharistische mirakelen op komst

Ik heb nieuws over de tentoonstelling van de Eucharistische mirakelen van Nederland en België. Deze was tot eind december 2017 opgesteld in het Oude Klooster Maleizen, werd daarna afgebroken en lag sindsdien in Onkerzele, in het huisje van de zienster Nieke van Den Dijck dat thans als klein museumpje dienstdoet. Men was van plan om de oude keuken als tentoonstellingsruimte in te richten, maar dat is er nog niet van gekomen (wegens o.a. een sterfgeval). Maar nu is er het blijde nieuws: het komiteit is van plan om het huis naast dat huisje te kopen, en een doorgang te maken tussen de twee huisjes, zodat mijn tentoonstelling permanent onderdak krijgt in dat tweede huisje. De onderhandelingen zijn nog bezig, maar als dit doorgaat, dan komt er een permanent ‘museum’ over de H. Eucharistie en de Eucharistische mirakelen! Iets waar ik eigenlijk al van in het begin van gedroomd had.

Dus wil ik om gebed vragen, zodat dit kan en mag doorgaan.

Wie meer wil weten over Onkerzele, en de verschijningen/gebeurtenissen die daar in de jaren ’30-’49 plaatsvonden, wil ik verwijzen naar deze website: https://olvvanonkerzele.wordpress.com/

Wie nog materiaal zou hebben om het toekomstig museumpje verder aan te kleden: welkom! Een oude kazuifel, een processievaandel, een kader met een spreuk, een oude monstrans, oude communieprentjes… Allemaal welkom. Het is de bedoeling dat het museum/ de tentoonstellingsruimte de devotie voor de H. Eucharistie van weleer zal uitademen als het ware.

De foto’s zijn nog van de tijdelijke tentoonstelling in Maleizen.

 

De gevolgen van de handcommunie

Op Pasen gebeurde er in Trieste, Italië een heiligschennis van de H. Communie door een vermeende drugsverslaafde. Die kwam de kerk binnen, ging in de rij staan en ontving de H. Communie, terwijl hij alles filmde met een kleine camera. Vervolgens begon hij beledigende opmerkingen te maken zoals “Hoe kan men een aardappelschijfje in het Lichaam van Christus veranderen? Komaan…” Vervolgens dook nog een video op waarin de man te zien is met de H. Hostie vóór zijn oog als een ‘oogglas’.

Dit zijn de gevolgen van de handcommunie, dit en nog veel erger dingen!

Over het altaar

Gelijk de H. Mis het middelpunt is der gehele liturgie, zo is het Altaar, waarop het H. Misoffer wordt opgedragen, het middelpunt van het kerkgebouw. Het is de geheimvolle Calvarieberg, waar de slachtoffering van Christus op onbloedige wijze hernieuwd wordt. Het voornaamste deel van het altaar is de gezalfde altaartafel of altaarsteen, die in een kleine ruimte de relikwieën van een martelaar bevat. Zulks steunt op de eerbiedwaardige traditie, in zover vanaf de eerste tijden der Kerk het H. Misoffer steeds werd opgedragen op of boven het graf van een martelaar, die als bloedgetuige het nauwst verbonden is met de geslachtofferde Christus. In elke altaarsteen zijn een vijftal kruisjes uitgehouwen die, als beeld van Christus’ vijf wonden, het altaar als mystieke offerplaats aanduiden, en er aan herinneren, dat Kruisoffer en Misoffer één zijn.

Lees verder

Eucharistische mirakelen en de heiligen

De geschiedenis getuigt van het feit dat tijdens de vervolgingen die plaatsgrepen in de vroege dagen van de Kerk, er vele martelaren stierven terwijl ze hun trouw zweerden aan het Geloof en hun geloof in de Heilige Eucharistie. De inscripties en de kunstuitingen die hun graven versieren in de catacomben, tonen dit duidelijk aan. Het lijkt passend dat wat het eerste Eucharistisch Mirakel van de Kerk kan geweest zijn, gebeurde tijdens de tijd toen de Mis in het geheim werd gecelebreerd.

Lees verder

Uit de Navolging van Christus: Verhevenheid van het Sacrament en de priesterlijke staat – Hoofdstuk 5

De Navolging van Christus

Vierde traktaat – Godvruchtige aansporing tot de Heilige Communie

“Komt allen tot Mij die uitgeput onder lasten gebukt gaat; en Ik zal u rust en verkwikking geven,” zegt de Heer (Mt. 11 : 28). “Het brood dat Ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld” (Joh.  6 :52). “Neemt en eet: dit is mijn Lichaam, dat voor u wordt overgeleverd, doet dit tot gedachtenis aan Mij” (Lc. 22 : 19; 1 Kor. 11 : 24). “Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem” (Joh. 6 : 56). “De woorden die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven” (Joh. 6 : 64).

Hoofdstuk 5: De waardigheid van het Sacrament en de priesterlijke staat

De Heer: Al had gij een engelachtige zuiverheid en de heiligheid van Sint Jan de Doper, dan waart gij nog niet waardig dit Sacrament te ontvangen en daarmee om te gaan. Want het is geen vrucht van menselijke verdiensten dat een mens consacreert en Christus” Sacrament in handen neemt en het brood der engelen nuttigt als zijn spijs. Lees verder