Visioenen over de H. Mis – door God geopenbaard aan Pater Johannes Reus S.J

Inleiding over de begenadigde Pater Reus

Pater Reus werd waardig bevonden het genaderijkste mysterie van ons geloof ongesluierd met zijn ziel te aanschouwen – dat wil zeggen op een geestelijke niet aan de zintuigen gebonden manier – en dit gedurende vijfendertig jaar.

Hij mocht klaar inzien dat de H. Mis het hoofdbestanddeel van iedere Godsverering is, de hoogste aanbidding en dankzegging en tegelijk een onuitputtelijke bron van genade. Deze mystieke belevenis heeft echter voor hemzelf het geloof niet opgeheven, maar nog meer verdiept, nog levendiger gemaakt.

Lees verder

Tentoonstelling Eucharistische Mirakelen

Vanaf 19 december 2017 kunt u in het Oude Klooster Maleizen de tentoonstelling bezichtigen over de Eucharistische Mirakelen in Nederland en België. In de periode van de 13de tot de 17de eeuw vonden er 7 Eucharistische Mirakelen in België en 10 in Nederland plaats. Vele van deze mirakelen zijn geheel in de vergetelheid geraakt. De expo vertelt ook over het H. Misoffer, de liturgische gewaden en toont diverse artefacten m.b.t. de H. Mis, Eucharistische Mirakelen en de Eucharistische devotie in de lage landen.

Lees verder

Uit de Navolging van Christus: Godvruchtige aansporing tot de Heilige Communie – Hoofdstuk 1

De Navolging van Christus

Vierde traktaat – Godvruchtige aansporing tot de Heilige Communie

“Komt allen tot Mij die uitgeput onder lasten gebukt gaat; en Ik zal u rust en verkwikking geven,” zegt de Heer (Mt. 11 : 28). “Het brood dat Ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld” (Joh.  6 :52). “Neemt en eet: dit is mijn Lichaam, dat voor u wordt overgeleverd, doet dit tot gedachtenis aan Mij” (Lc. 22 : 19; 1 Kor. 11 : 24). “Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem” (Joh. 6 : 56). “De woorden die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven” (Joh. 6 : 64).

Eerste hoofdstuk: Met hoeveel eerbied Christus ontvangen moet worden

Lees verder

Het Heilig Misoffer is de Liefde der liefdes – wie kan dit bevatten?

De Heilige Mis – het moment van de consecratie, het heiligste moment – is waar Jezus zich totaal geeft, en is niets anders dan het uiterste Liefdesbewijs van Jezus, de Mensgeworden Zoon van God. Toen Hij dit Sacrament instelde tijdens het Laatste Avondmaal, gaf Hij zich totaal, net zoals hij daags erop zich totaal zou geven aan het Kruis. Het Misoffer is dan ook het onbloedig Kruisoffer en deze twee zijn in hun diepste wezen één: een offer van uiterste Liefde. Liefde van een God voor zijn arme zondige schepseltjes. Wie kan dit bevatten? Is er nog iemand die ons meer bemint dan Hij?

Lees verder

Extasen van heiligen tijdens de H. Mis – en miraculeuze Communies

Extasen tijdens de Heilige Mis

De H. Franciscus Xaverius (+1552) ervoer een lange extase toen hij op missie was in India. Hij was van plan om met de vicekoning enkele zaken te regelen. Toen zijn assistent, Andreas, naar hem toe gezonden werd om hem daaraan te herinneren, vond hij hem zittend op een lage stoel vóór het tabernakel met zijn gezicht opgeheven en zijn handen boven zijn borst gekruist. Aarzelend om hem te storen, fluisterde Andreas tenslotte hem zijn boodschap in, maar de H. Franciscus reageerde niet. Twee uur later werd hij in dezelfde positie teruggevonden, maar deze keer sloeg Andreas erin hem te doen rechtstaan. Toen de H. Franciscus te weten kwam hoe lang hij in extase was geweest, bereidde hij zich direct voor op zijn afspraak. Maar toen hij onderweg was, ging hij opnieuw in extase. Hij stond bewegingsloos in de straat tot zonsondergang, toen hij terugkeerde van zijn extase en weer naar huis ging. “Mijn zoon,” zei hij tegen Andreas, “we moeten de vicekoning een andere dag bezoeken. Deze dag heeft God voor zich alleen gewild.”

Lees verder

Na de Communie zijn wij een levend tabernakel – een moment van stilte en aanbidding is dan ook gepast

Toen Jezus Mens werd, werd Maria een levend tabernakel. Uit de visioenen van de Zalige A.K. Emmerick:

“Toen de Engel verdwenen was, zag ik de H. Maagd geheel in geestvervoering in zichzelf verzonken en ik zag, dat zij de menswording van de beloofde Verlosser als een kleine, menselijke lichtgestalte waaraan alle ledematen, zelfs de vingertjes, aanwezig waren, in haar lichaam zag en aanbad. Hoe geheel anders is het hier te Nazareth dan in Jeruzalem! Daar moeten de vrouwen in het voorhof van de Tempel blijven, terwijl alleen de priesters tot het heiligdom toegang hebben. Hier echter te Nazareth, hier in deze kerk is een maagd te tempel zelf en het Allerheiligste is in haar en de Hogepriester is in haar en zij alleen is bij Hem. O, hoe schoon en wondervol, hoe eenvoudig en natuurlijk is dit! De woorden van David uit de vijfenveertigste Psalm waren in vervulling getreden: ‘De Allerhoogste heeft zijn woontent geheiligd, God is in het midden van haar, zij zal niet wankelen.’”

De Heilige Maagd bleef enige tijd in verrukking en aanbad het Goddelijk Kind dat in haar was gekomen. Zij was ingetogen en in stille aanbidding verzonken.

Nu, als wij Jezus ontvangen in de Heilige Communie, dan worden wij net zoals Maria een levend tabernakel. Het is dan ook goed aan Maria te vragen om ons te helpen ons voor te bereiden op Jezus’ komst in ons binnenste, in ons lichaam en in ons hart. En nadat wij Hem ontvangen hebben is het gepast om enige tijd stil te blijven en Hem te danken en te aanbidden, net zoals Maria Jezus aanbad in haar schoot. Geef Hem al uw liefde, want Hij is alle liefde meer dan overwaardig.

Lees verder

De Heilige Mis – Overwegingen in woord en beeld

Het woord “mysterie zegt al, dat het bij het Heilig Misoffer om dingen gaat die je met de ogen niet kunt zien en die je niet kunt aftasten, maar die toch echte, bovennatuurlijke, wonderbare, ons geheel en al vervullende waarheden zijn. Met woord en penseel werd getracht om een indruk te geven van deze heerlijke, diepste ontmoeting met God en met de hemel van zijn heerlijkheid. Maar omdat onze zintuigen het heilige bovennatuurlijke nooit volkomen en uitputtend tot uitdrukking kunnen brengen, blijft het allemaal maar behelpen. Maar ook hier zijn lichtpuntjes, die ons dieper laten zien en die het mogelijk maken dat we verder in het grote geheim van ons geloof kunnen binnendringen en in de diepere zin van het Heilig Misoffer, en wel onder leiding van Maria, die immers ooggetuige, ja zelfs een medelijdende ooggetuige was van het offer van Jezus.

Lees verder