Nieuw boek over het Heilig Sacrament

Bij de Uitgeverij JEANNE D’ARC is een nieuw boekje verschenen over de H. Eucharistie: “Zie het Lam Gods”.

Omschrijving:

In dit boekje willen we dieper ingaan op het Heilig Sacrament van de Eucharistie, ook wel het H. Sacrament van het Altaar genoemd. Wat is het precies, welke voorafbeeldingen zijn er in het Oud Testament? Welke houding dienen we aan te nemen, en hoe gingen de eerste Christenen om met het Heilig Sacrament? We behandelen tevens de wonderbare werking van het H. Sacrament in het leven van de heiligen en we belichten ook het fenomeen van Eucharistische wonderen. We sluiten af met een hoofdstukje over eerherstel. Moge dit boekje ertoe bijdragen de devotie tot het Heilig Sacrament terug te doen heropleven.

Geloofd en gebenedijd zij ten allen tijde het Allerheiligste en Goddelijke Sacrament!

Formaat: 15×23 cm – 122 blz. Prijs: €10.

LINK.

In de Hostie is Jezus kwetsbaarder dan ooit

Op Hemelvaart herdenken we dat Jezus met zijn lichaam in de hemel opgenomen werd. Maar welke boodschap gaf hij ons toen? “Wees niet bang, maar houd moed; ik zal bij jullie blijven tot het einde der tijden”. Natuurlijk blijft Jezus bij ons op een geestelijke manier, en dit door ons zijn aanwezigheid in onze ziel te laten voelen. Maar Hij is en blijft voor eeuwig bij ons in de Eucharistie. Het lichaam van God’s Zoon is altijd aanwezig in het tabernakel. Elke dag wordt een gewoon stuk brood het lichaam van Christus.

Het is belangrijk te beseffen dat God de dingen vooral op een nederige wijze verwezenlijkt. Het is in de kleinheid, de nederigheid, de kwetsbaarheid dat hij ons zijn glorie en macht toont. Hij toont ons dat hij de meester is, hij beslist als hij de nederigheid zal verheerlijken en de tronen van de machtigen zal omstoten..

Het lichaam van Jezus in de Eucharistie is kwetsbaar. Als we hem vergeten, niet voor hem zorgen, dan kan hij pijn lijden of zelfs breken. Hij kan overgeleverd worden aan de ‘genade’ van de boosaardigen. Het lichaam van Christus komt namelijk in al zijn breekbaarheid in de Eucharistie.

Lees verder

Getuigenis: “Hoe altijddurende aanbidding mijn parochie aan het transformeren is”

Getuigenis van Patty Knap uit Long Island, New York (VS).

Altijddurende aanbidding van het Heilig Sacrament werd ruim een jaar geleden geïntroduceerd in de parochie van St. Catherina van Siena, in Franklin Square, Long Island. Deze parochie had reeds enkele uren aanbidding per maand, maar dan breidde pastoor Msgr. Rick Figliozzi het uit naar altijddurende aanbidding (24 uur per dag).

De kapel van het voormalige klooster werd bijgewerkt om een toegewijde aanbiddingskapel te worden, en er werd een comité gevormd om het woord te verspreiden en een regeling op te stellen van regelmatige aanbidders om ieder uur van de week te dekken. Sindsdien heeft de aanbiddingskapel een constante stroom van aanbidders gehad.

Lees verder

Pater Paul van Mol over de H. Eucharistie

De Belgische pater Paul, ook wel de ‘grote wonderdoener van de 19de eeuw genoemd’, zei ooit eens:

Hoe kunt u de liefde van God zoeken en vinden? U zult dat in het Allerheiligste Sa­crament vinden: zijn Liefde wordt daar tot aanbidding uitgestald. Daar wenst Hij zich te geven. Het is daar dat de engelen met verbijstering het schouwspel gade­slaan van de overmaat van Jezus’ liefde. Als het nog zo was dat Jezus in een mensen­hart kwam dat even mooi en puur was als dat van een engel; maar Jezus komt in een onvolmaakt hart, en vergenoegt zich daarin, dat beladen is met da­ge­lijkse zonden en gebreken. Bij de aanblik daar­van kunnen zelfs de schoon­ste engelen onvoldoende bewondering op­brengen voor hetgeen Jezus in zijn onein­dige liefde doet. ~Pater Paul Van Mol

Ontleend aan “Père Paul de Moll (bénédictin belge) – un thaumaturge au XIXe siècle” van Édouard van Speybrouck (2007, Transiit Benefaciendo, p. 126).

De gevolgen van de handcommunie

Op Pasen gebeurde er in Trieste, Italië een heiligschennis van de H. Communie door een vermeende drugsverslaafde. Die kwam de kerk binnen, ging in de rij staan en ontving de H. Communie, terwijl hij alles filmde met een kleine camera. Vervolgens begon hij beledigende opmerkingen te maken zoals “Hoe kan men een aardappelschijfje in het Lichaam van Christus veranderen? Komaan…” Vervolgens dook nog een video op waarin de man te zien is met de H. Hostie vóór zijn oog als een ‘oogglas’.

Dit zijn de gevolgen van de handcommunie, dit en nog veel erger dingen!

Over het altaar

Gelijk de H. Mis het middelpunt is der gehele liturgie, zo is het Altaar, waarop het H. Misoffer wordt opgedragen, het middelpunt van het kerkgebouw. Het is de geheimvolle Calvarieberg, waar de slachtoffering van Christus op onbloedige wijze hernieuwd wordt. Het voornaamste deel van het altaar is de gezalfde altaartafel of altaarsteen, die in een kleine ruimte de relikwieën van een martelaar bevat. Zulks steunt op de eerbiedwaardige traditie, in zover vanaf de eerste tijden der Kerk het H. Misoffer steeds werd opgedragen op of boven het graf van een martelaar, die als bloedgetuige het nauwst verbonden is met de geslachtofferde Christus. In elke altaarsteen zijn een vijftal kruisjes uitgehouwen die, als beeld van Christus’ vijf wonden, het altaar als mystieke offerplaats aanduiden, en er aan herinneren, dat Kruisoffer en Misoffer één zijn.

Lees verder

Eucharistische mirakelen en de heiligen

De geschiedenis getuigt van het feit dat tijdens de vervolgingen die plaatsgrepen in de vroege dagen van de Kerk, er vele martelaren stierven terwijl ze hun trouw zweerden aan het Geloof en hun geloof in de Heilige Eucharistie. De inscripties en de kunstuitingen die hun graven versieren in de catacomben, tonen dit duidelijk aan. Het lijkt passend dat wat het eerste Eucharistisch Mirakel van de Kerk kan geweest zijn, gebeurde tijdens de tijd toen de Mis in het geheim werd gecelebreerd.

Lees verder

Uit de Navolging van Christus: Verhevenheid van het Sacrament en de priesterlijke staat – Hoofdstuk 5

De Navolging van Christus

Vierde traktaat – Godvruchtige aansporing tot de Heilige Communie

“Komt allen tot Mij die uitgeput onder lasten gebukt gaat; en Ik zal u rust en verkwikking geven,” zegt de Heer (Mt. 11 : 28). “Het brood dat Ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld” (Joh.  6 :52). “Neemt en eet: dit is mijn Lichaam, dat voor u wordt overgeleverd, doet dit tot gedachtenis aan Mij” (Lc. 22 : 19; 1 Kor. 11 : 24). “Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem” (Joh. 6 : 56). “De woorden die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven” (Joh. 6 : 64).

Hoofdstuk 5: De waardigheid van het Sacrament en de priesterlijke staat

De Heer: Al had gij een engelachtige zuiverheid en de heiligheid van Sint Jan de Doper, dan waart gij nog niet waardig dit Sacrament te ontvangen en daarmee om te gaan. Want het is geen vrucht van menselijke verdiensten dat een mens consacreert en Christus” Sacrament in handen neemt en het brood der engelen nuttigt als zijn spijs. Lees verder