Uit de sermoenen van de Heilige Pierre-Julien Eymard, stichter van de Congregatie van het Allerheiligste Sacrament.

In de H. Communie ontvangen wij Jezus zelfstandig in ons als een voedsel, opdat wij in Hem veranderd worden, door ons eerst zijn heiligheid mee te delen, en daarna zijn geluk en zijn glorie. Door de H. Communie wordt Jezus in ons als herboren, Hij groeit en vervolmaakt zich in ons. Hij verlangt uit geheel zijn hart dat wij Hem ontvangen en dikwijls ontvangen; ook de H. Kerk raadt ons dit aan, die al haar middelen ter zaligheid tot onze beschikking stelt om Hem waardig te ontvangen, daar heel haar eredienst bestaat om er ons toe voor te bereiden en om ze (de middelen) ons toe te dienen.

Indien wij goed de genaden kenden, welke de H. Communie ons geeft, zouden wij er voortdurend naar zuchten. Eén heilige Communie kan ons op slag een heilige maken, daar Jezus zelf, de oorsprong van alle heiligheid, in ons komt. Maar men moet waardig communiceren. Nu, voor een goede Communie is een voorbereiding en een dankgebed nodig.

Voorbereiding

Er zijn twee soorten voorbereidingen: die van het lichaam en die van de ziel. Wat het lichaam betreft: Men moet nuchter zijn, dat is, men man sinds een uur niet gegeten of gedronken hebben; men moet behoorlijk en eerbaar gekleed aan de H. Tafel verschijnen. De H. Communie is voor een christen een koninklijk bruiloftsmaal; zij is het bezoek van zijn God; zij is voor hem het feest van God; dit zijn al de redenen om ons in heel ons uitwendige behoorlijk en eerbaar op te schikken.

De voorbereiding der ziel vraagt allereerst de zuiverheid van alle doodzonden en zoveel mogelijk van alle vrijwillige dagelijkse zonden; nochtans is de zuiverheid der dagelijkse zonden niet nodig tot een waardige H. Communie, maar zij is zeer aan te raden om de heiligheid van God, die men ontvangt, en om overvloediger vruchten uit de H. Communie te trekken.

De zuiverheid is het voornaamste sieraad van een huis waar men iemand ontvangt. Als is de ziel van de communicant ook al met weinig deugd versierd, dat zij ten minste zuiver mag zijn, wat de deugd voorbereidt. Daarenboven behoren wij godvruchtig en ingetogen te zijn, en vurig te bidden. De liefde tot God zou ons altijd bereid moeten houden om te communiceren; de liefde verlangt, zucht, snakt naar de welbeminde van zijn hart; de arme is altijd bereid de aalmoes te ontvangen.

Aanbidding

Aanbidt met een levendig geloof Jezus die tegenwoordig is in het H. Sacrament, dat gij gaat ontvangen. Aanbidt Hem uitwendig door een grote eerbied en een grote zedigheid; inwendig door een diepe nederigheid en door de huldebetuiging van al de vermogens van uw ziel, Hem zeggende met de H. Thomas in de vervoering van uw geloof: “Gij zijt mijn Heer en mijn God!” Dank God voor een zo groot geschenk van Jezus’ liefde, voor deze uitnodiging tot de H. Tafel, welke Hij voor u aanricht, voor u bij voorkeur boven zovele anderen, die beter en waardige zijn dan gij om Hem te ontvangen.

Loof zijn wijsheid, voor u dit verheven Sacrament te hebben uitgevonden en ingesteld; deze levensstroom tot u geleid te hebben, welke gedurende achttien eeuwen (nu: twintig) door alle geslachten heen tot u voortvloeit, zo zuiver als in zijn oorsprong. Zegen zijn onuitsprekelijke goedheid, zoveel hinderpalen te hebben overwonnen, voor geen offer, geen vernedering teruggeweken te zijn, om zich geheel aan u te geven. Verhef zijn onmetelijke liefde, welke Hem noodzaakt om in dit Sacrament het voortdurend slachtoffer te zijn van uw zaligheid, het goddelijk voedsel van uw ziel en de zo tedere en standvastige vriend van uw ballingschap; dat de engelen zich met u verenigen; nodig hen uit, hun God en Koning samen met u te loven.

Verzoening

Nadat gij de Gever en zijn zo uitmuntend geschenk hebt overwogen, sla een ogenblik de ogen op uzelf; beschouw uw armoede, uw onvolmaaktheden, uw schulden; verneder u over uw slechtheid en uw zonden die gij bedreven hebt; beween ze opnieuw, erken dat ze u onwaardig maken; vraag er genade en barmhartigheid over. Zeg aan God: “Maar Heer, vergeet Gij dan, dat ik een grote zondaar ben geweest; dat ik nog de ellendigste der schepselen ben; dat ik misschien nog de ondankbaarste en ongetrouwste zal worden? Neen, neen, ik ben niet waardig U te ontvangen: een woord van vergiffenis is genoeg voor mij… Verwijder U van mij omdat ik een zondaar ben, Uw liefde onwaardig…” Verfoei vervolgens al uw zonden, verlang en vraag de zuiverheid der engelen, de heiligheid van de Allerheiligste Maagd. Bidt de engelen en de heiligen uw belangen ter harte te nemen; geef u aan Maria, opdat zij zelf u tot de H. Communie zou voorbereiden.

Verbeeld u vervolgens deze zoeten woorden van de Verlosser te horen: “Omdat gij arm zijt, kom Ik tot u, omdat gij ziek zijt, zal Ik u genezen; Ik heb dit Sacrament ingesteld, om u Mijn leven te geven en u deelachtig te maken aan Mijn heiligheid: kom met vertrouwen, geef Mij uw hart, dit is al wat Ik van u verlang.”

Smeek dan de Heer alle hinderpalen weg te nemen, om in u te komen; verlang, zucht naar dit ogenblik van leven en geluk; wees bereid alles op te offeren, alles te doen voor een H. Communie! Verlang daarna vurig naar deze hemelse Tafel. De engelen benijden uw geluk; de hemel aanschouwt u met verwondering. Jezus wacht op u, ga, ga naar het feestmaal van het Lam Gods.

Communie

Als het ogenblik om te communiceren daar is, bekommer u niet meer over uw zonden, maar ga met een gerust geweten en een zoet vertrouwen tot de goede Jezus, die u roept en wacht. Nader tot de H. Tafel met gevouwen handen, neergeslagen ogen, ernstig en zedig; kniel neer en ontvang met vreugde en geluk Jezus in uw hart! Terwijl gij communiceert, hou uw hoofd recht, de ogen teneergeslagen; leg uw tong op uw onderste lip en hou ze onbeweeglijk, totdat de priester der de H. Hostie op gelegd heeft. Laat daarna, als gij wilt, de H. Hostie een ogenblik op uw tong rusten, opdat Jezus haar zou heiligen en zuiveren; leid haar verder in uw binnenste, op de troon van uw hart. Aanbid Hem in stilte en begin uw dankgebed.

Uit: Het H. Sacrament Des Altaars, door de Z.E. Pater EYMARD, stichter der Congregatie van het Allerheiligste Sacrament – tweed reeks – De H. Communie, Boekhandel van het Allerh. Sacrament, Brussel, 1903

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s